Loading carousel items...

Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Trung tâm thực hiện bán đấu giá các loại tài sản sau:

Tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo

Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản...