Loading carousel items...

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Lương Văn Phích Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Lương Văn Phích

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Lương Văn Phích; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nông Trung Nam Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nông Trung Nam

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: ông Nông Trung Nam; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Đinh Thị Thúy Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Đinh Thị Thúy

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Đinh Thị Thúy; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: ông Nguyễn Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Thảo Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: ông Nguyễn Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Thảo

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: ông Nguyễn Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Thảo; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: ông Nguyễn Văn Thanh và bà Nguyễn Thu Giang Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: ông Nguyễn Văn Thanh và bà Nguyễn Thu Giang

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: ông Nguyễn Văn Thanh và bà Nguyễn Thu Giang; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Thành Minh Nguyện Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Thành Minh Nguyện

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: ông Nguyễn Thành Minh Nguyện; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: ông Đặng Văn Ninh và bà Tướng Thị Hằng Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: ông Đặng Văn Ninh và bà Tướng Thị Hằng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: ông Đặng Văn Ninh và bà Tướng Thị Hằng; Cụ thể như sau:

> Chi tiết