Loading carousel items...

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty Cổ phần vận tải thủy bộ Trường Phát Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty Cổ phần vận tải thủy bộ Trường Phát

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty Cổ phần vận tải thủy bộ Trường Phát; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Phạm Văn Phương và Nguyễn Thị Thanh Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Phạm Văn Phương và Nguyễn Thị Thanh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Phạm văn Phương và Nguyễn Thị Thanh; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại An Đạt Phú Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại An Đạt Phú

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại An Đạt Phú; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty cổ phần COPOM thương mại Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty cổ phần COPOM thương mại

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty cổ phần COPOM thương mại; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Phú An Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Phú An

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Phú An; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: NGUYỄN THỊ THỦY Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: NGUYỄN THỊ THỦY

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Thị Thủy; Cụ thể như sau:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH Du lịch Mãi Xanh Nha Trang Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH Du lịch Mãi Xanh Nha Trang

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH Đá Quốc Tế cụ thể như sau:  

> Chi tiết