Loading carousel items...

Thông báo chào bán khoản nợ ông Nguyễn Văn Tài và bà Dương Thị Xuân

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc Chào bán khoản nợ của khách hàng ông Nguyễn Văn Tài và bà Dương Thị Xuân:

> Chi tiết

Thông báo Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Venus Nha Trang

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Venus Nha Trang:

> Chi tiết

Thông báo Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm khách hàng Lê Thị Phúc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Thị Phúc:

> Chi tiết

Thông báo Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng bà Lê Thị Dung và ông Nguyễn Lượng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng bà Lê Thị Dung và ông Nguyễn Lượng:

> Chi tiết

Thông báo Thu giữ và xử lý tài sản khách hàng Nguyễn Xuân Sĩ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Xuân Sĩ:

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá KH Bùi Gia Đạt- MB Sơn La

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Bùi Gia Đạt:

> Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá KH Trần Văn Đoài - Cty Thiên Lộc Lựa chọn tổ chức đấu giá KH Trần Văn Đoài - Cty Thiên Lộc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công tylời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Bùi Thanh Sơn:

> Chi tiết