Bản tin tư vấn thẩm định

Phải tính cả “giá trị triển vọng” khi định giá đất

Theo Nghị định 44/2014 của Chính phủ mới ban hành, áp dụng từ 1/7/2014, sẽ có 5 phương pháp định giá đất, gồm: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất. Cụ thể, phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Thứ 4, 22/09/2021, 01:42 AM

Vai trò của thị trường BĐS

Thị trường BĐS là một trong những bộ phận không thể tách rời của hệ thống kinh tế thị trường hoàn chỉnh.

Thứ 4, 22/09/2021, 01:42 AM

Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản

Việc xác định giá bất động sản sát với giá trị thị trường giúp cho các giao dịch như đánh thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất, thế chấp được thực hiện một cách trôi chảy. Điều này cũng rất quan trọng trong việc đánh giá giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá một cách chính xác, do trước đây giá trị đất đai của các doanh nghiệp nhà nước thường chưa được tính đến hoặc nếu có thường ở mức thấp khác xa giá trị thị trường, vì vậy, nếu giá trị đất đai trong quá trình cổ phần hóa không được đánh giá lại thì ngân sách nhà nước sẽ bị thất thoát lớn.

Thứ 4, 22/09/2021, 01:42 AM

Phân loại bất động sản

Đất đai: đó là đất tự nhiên, bao gồm đất trống và đất đang sử dụng. Công trình kiến trúc và các tài sản gắn liền với công trình kiến trúc:

Thứ 4, 22/09/2021, 01:42 AM

Thẩm định giá tài sản vô hình phải thực hiện đúng quy chuẩn phù hợp

Theo Thông tư trên, khi xác định cơ sở giá trị của thẩm định giá phải căn cứ vào mục đích thẩm định giá, thẩm định viên xác định rõ loại giá trị cần ước tính của tài sản vô hình là giá trị thị trường hay giá trị phi thị trường.

Thứ 4, 22/09/2021, 01:42 AM

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản

Định giá tài sản là tổ hợp của nghệ thuật và khoa học: tính nghệ thuật thể hiện ở sự nhạy cảm của của thẩm định viên với các động thái thị trường tác động đến sự thay đổi giá trị tài sản cần thẩm định, còn tính khoa học thể hiện ở chuyên môn vững vàng của họ.

Thứ 4, 22/09/2021, 01:42 AM