Ông Trần Minh Đạt

Ông Trần Minh Đạt

Phó tổng giám đốc MB
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Bà Hoàng Thu Thủy

Bà Hoàng Thu Thủy

Giám đốc Khối Thẩm định MB, Thành viên Hội đồng thành viên MBAMC