ban lãnh đạo công ty mbamc

Ông Trần Minh Đạt

Ông Trần Minh Đạt

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Phạm Văn Phòng

Ông Phạm Văn Phòng

Thành viên Hội đồng thành viên
Ông Võ Khắc Giáp

Ông Võ Khắc Giáp

Thành viên Hội đồng thành viên