Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Văn Đức

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Văn Đức như sau:

Thứ 2, 01/04/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Minh Hoàng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Minh Hoàng như sau:

Thứ 6, 29/03/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Thành Long

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Thành Long - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 6, 29/03/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Thị Thủy Tiên

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Phạm Thị Thủy Tiên - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông

Thứ 5, 28/03/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thị Ngọc Ngoan

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Lê Thị Ngọc Ngoan - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 5, 28/03/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Dương Tấn Phúc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Dương Tấn Phúc - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 4, 27/03/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Minh Kha

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Lê Minh Kha - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 4, 27/03/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Huy Mẫn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Huy Mẫn như sau:

Thứ 4, 27/03/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH MTV Phân phối Quốc Anh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH MTV Phân phối Quốc Anh như sau:

Thứ 4, 27/03/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Thị Mai Sương

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Mai Sương như sau:

Thứ 4, 27/03/2024, 00:00 AM