Thông báo thu giữ tài sản

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thị Hiên

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Nguyễn Thị Hiên về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 5, 12/10/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Công ty TNHH Minh Phú Tây Ninh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty TNHH Minh Phú Tây Ninh về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 3, 03/10/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Công ty TNHH MTV Thu mua và Chế biến Thủy sản Nhựt Ngân tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Công ty TNHH MTV Thu mua và Chế biến Thủy sản Nhựt Ngân về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa như sau:

Thứ 3, 03/10/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Công ty CP Lạc An

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty CP Lạc An về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 6, 29/09/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Công ty CP Lạc An

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty CP Lạc An về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 6, 29/09/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Công ty CP Lạc An

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty CP Lạc An về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 6, 29/09/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Công ty TNHH MTV Trưởng Đại Thành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Công ty TNHH MTV Trưởng Đại Thành về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 4, 26/07/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Võ Thành Tâm

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Võ Thành Tâm về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 4, 26/07/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Võ Thành Tâm

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Võ Thành Tâm về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 4, 05/07/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Bùi Thị Hiền

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới bà Bùi Thị Hiền về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 2, 26/06/2023, 00:00 AM