Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

I. Mô tả công việc

1. Mục đích

 - Đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu nợ các khu vực, điểm mạng lưới khu vực miền Bắc phụ trách;

 - Chỉ đạo, tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động bộ phận Điểm mạng lưới phụ trách.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng, điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ đối với từng khoản nợ trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của MB, MBAMC;

- Tham gia lập/xây dựng kế hoạch thu hồi nợ Điểm mạng lưới phụ trách.

- Trình phương án thu hồi nợ:  Chỉ đạo, kiểm soát phương án THN trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và/hoặc Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến phương án XLN, và/hoặc tư vấn cho Ban lãnh đạo/CBQL trực tiếp và bên thứ ba về các vấn đề liên quan đến xử lý thu hồi nợ;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi nợ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền: (i) Phân công cán bộ quản lý, xử lý khoản nợ; (ii) Hỗ trợ cán bộ của Điểm mạng lưới thu hồi nợ hiệu quả; (iii) chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch thu hồi nợ Điểm mạng lưới phụ trách.

- Tham gia xây dựng, góp ý các quy định, chính sách, mẫu biểu liên quan đến hoạt động xử lý mảng mình phụ trách.

- Thực hiện kiểm soát tiến độ hồ sơ và chất lượng báo cáo của các chuyên viên mảng mình phụ trách

- Tổ chức nguồn lực hiệu quả, đào tạo, tuyển dụng, định hướng phát triển đội ngũ mảng mình phụ trách

- Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh;

- Tham gia soạn thảo/góp ý quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn của Đơn vị. Chấp hành các quyết định điều động hỗ trợ nhân sự phù hợp với năng lực và phạm vi công việc;

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.

II. Yêu cầu công việc

1. Bằng cấp: Đại học: Luật, kinh tế, tài chính

2. Kiến thức/Kinh nghiệm: 

'- Am hiểu về hệ thống MB/MBAMC là một lợi thế;

'- Nắm được các chức năng, hoạt động cơ bản của MBAMC;

'- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí quản lý liên quan trong các tổ chức tín dụng (Ưu tiên vị trí quản lý Xử lý nợ).

3. Năng lực cốt lõi

'- Kỹ năng xây dựng và hoàn thành mục tiêu kế hoạch;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên. 

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng tư duy chiến lược định hướng, lập kế hoạch

- Kỹ năng quản trị sự thay đổi và tạo động lực

- Kỹ năng đào tạo nội bộ và dẫn dắt tổ chức

4. Năng lực chuyên môn

'- Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết trình; 

- Kỹ năng phân tích tổng hợp;

- Kỹ năng làm việc nhóm.

III.  Quyền lợi

1. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

2. Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

3. Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

4. Phúc lợi:Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

5. Chế độ bảo hiểm

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước

- Gói bảo hiểm sức khỏe của MIC dành riêng cho CBNV Công ty

- Bảo hiểm tai nạn lao động.

6. Phụ cấp khác

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV

- Trợ cấp trang phục

- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

IV. Liên hệ

- Ms Lê Liên - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự

- SĐT: 0978 705 887/ Email: lienlt@mbamc.com.vn

- Hình thức ứng tuyển: Qua email hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty.