Loading carousel items...

Mô hình hoạt động thẩm định hiện tại của MBAMC được tổ chức thành 03 phòng cụ thể

Phòng thẩm định tài sản Hà Nội – Trực thuộc Hội sở MBAMC : Thực hiện chức năng thẩm định phạm vi khu vực phía Bắc , đồng thời quản lý hoạt động thẩm định trên toàn hệ thống

Phòng thẩm định tài sản Đà Nẵng – Trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng: Thực hiện thẩm định phạm vi khu vực miền Trung – Tây nguyên

Phòng thẩm định tài sản Hồ Chí Minh  - Trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh: Thực hiện thẩm định phạm vi khu vực miền Nam

MBAMC có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động thẩm định bất động sản, có tính chuyên sâu về nghiệp vụ thẩm định bất động sản

hoạt động nghiệp vụ thẩm định gắn chặt với định hướng phòng ngừa rủi ro phát sinh đôi với tài sản bảo đảm

Từ năm 2013 đến năm 2014 MBAMC đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ như Thành lập đường dây nóng; Dịch vụ thẩm định phản ứng nhanh; Cơ chế giải quyết khiếu nại và phản hồi thông tin; Chính sách phí linh hoạt cho khách hàng; Quản lý chất lượng theo chuẩn ISO..vv

Phát triển mạnh trong năm 2013; số lượng điểm mạng lưới tại các tỉnh/ thành phố là 19 điểm ( không tính Hà Nội/ Hồ Chí Minh/ Đà Nẵng); cung cấp dịch vụ tới 47/58 chi nhánh MB trên toàn quốc, đạt tỷ lệ phủ sóng 81% tổng số các chi nhánh MB

Năm 2014: số lượng các điểm mạng lưới là 25 điểm, cung cấp dịch vụ tới 52/66 Chi nhánh MB, đạt tỷ lệ phủ sóng là 78 % tổng số các Chi nhánh MB.

buy shoesAir Jordan