Phó phòng - Phòng Tố tụng hệ thống - Khối Thu hồi nợ Quản trị

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Triển khai lập kế hoạch thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng.

2. Triển khai kế hoạch, hướng dẫn, định hướng, tư vấn giải pháp tố tụng cho các đơn vị của Khối THN Quản trị; Chỉ đạo, kiểm soát thực hiện kế hoạch thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng.

3. Kiểm soát/ Phê duyệt phương án thu hồi nợ áp dụng giải pháp tố tụng hoặc phương án MB/MBAMC tham gia với tư cách là bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

4. Tổ chức xây dựng các cơ chế, chính sách, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, hệ thống mẫu biểu cho hoạt động thu hồi nợ tố tụng.

5. Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty liên quan đến hoạt động thu hồi nợ tố tụng.

6. Xây dựng, quản lý và phát triển các đối tác trong hoạt động thu hồi nợ.

7. Triển khai xây dựng nguồn lực hiệu quả, đào tạo và tuyển dụng định hướng phát triển đội ngũ.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành Luật/Kinh tế/Tài chính

2. Kiến thức:

- Chuyên sâu về pháp luật, tố tụng, Thu hồi nợ.
- Am hiểu về hệ thống MB/MBAMC.
- Uu tiên có Thẻ/Chứng chỉ hành nghề Luật sư.

3. Kinh nghiệm: 3 năm tại vị trí quản lý liên quan trong các tổ chức tín dụng/Tòa án/Tổ chức hành nghề Luật sư hoặc Đơn vị tương đương.

Tuyển dụng tương tự