ban lãnh đạo công ty mbamc

Ông Phạm Văn Phòng

Ông Phạm Văn Phòng

Tổng Giám đốc
Ông Đặng Quốc Thế

Ông Đặng Quốc Thế

Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Đức Hiến

Ông Nguyễn Đức Hiến

Thành viên Ban điều hành
Ông Vũ Thanh Hải

Ông Vũ Thanh Hải

Thành viên Ban điều hành