Trở thành TOP 3 Công ty AMC thuộc các Ngân hàng TMCP hoạt động tại Việt Nam. 

Asics shoesAir Jordan

 Với Phương châm tăng trưởng: Nhanh Khác biệt - Hiệu quả và Bền vững

Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc hoạt động  theo chiến lược đã đề ra là:

  • Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
  • Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.
  • Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

MBAMC sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

  • Xử lý và thu hồi nợ
  • Định giá tài sản
  • Quản lý và Khai thác tài sản