Loading carousel items...

Hiện nay, Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) được Ngân hàng TMCP Quân đội giao nhiệm vụ xử lý thu hồi khoản nợ của Công ty Cổ phần 27-7 Thanh Xuân. Do Công ty không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, chúng tôi thông báo tới Công ty Cổ phần 27-7 Thanh Xuân như sau

short url linkTHE SNEAKER BULLETIN