Loading carousel items...

Dịch vụ thông quan và áp tải hàng hoá Logistics

Thực hiện giám sát thủ tục thông quan hàng hoá, nhận hàng tại cảng và áp tải hàng hoá trên đường về kho.

MBAMC trực tiếp làm thủ tục thông quan hàng hoá, thực hiện liên kết với các đối tác để tiển khai cung ứng dịch vụ Logistics

Giám sát khách hàng/ đơn vị thông quan làm thủ tục thông quan, quản lý bộ chứng từ gốc và bàn giao cho MB

Thực hiện nhận bàn giao hàng hoá tại cảng. cửa khẩu, tiền hành áp tải hàng hoá trên đường về kho khách hàng/ kho của MB/ MBAMC.

 

Ký kết hợp đồng đối với các đối tác logistics cung ứng dịch vụ cho các sản phẩm MB tài trợ đòi hỏi về dịch vụ logistics

Thông tin tài sản
Chuyên viên Kinh doanh
Super User
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dịch vụ kho quản chấp