Loading carousel items...

Công việc cụ thể của một thẩm định viên là gì (em chỉ biết về thẩm định bất động sản và chứng khoán - giá trị doanh nghiệp ở ngân hàng)? Một thẩm định viên có cần biết nhiều về tin học như quản trị hệ thống mạng không?

 

Trong thẩm định giá, thẩm định viên cần hiểu được sự khác biệt giữa chi phí, giá trị, giá trị thị trường để thẩm định tài sản cho đúng:

o    Chi phí là tổng số tiền chi cho việc hình thành tài sản là bất động sản, máy móc thiết bị hoặc số tiền bỏ ra để sở hữu thương hiệu, doanh nghiệp……   

o    Giá trị của tài sản, thương hiệu, doanh nghiệp …là giá trị mà khách hàng nghĩ rằng họ sẽ có được do sở hữu hay sử dụng tài sản, thương hiệu, doanh nghiệp đó.

o    Giá trị thị trường: là mức giá ước tính sẽ được mua bán tự nguyện trên thị trường vào thời điểm thẩm nhất định (Tham khảo thêm tiêu chuẩn TĐGVN 01).

Các nguyên tắc thẩm định giá hầu hết đều xuất phát từ các nguyên tắc kinh tế. Phương pháp thẩm định giá nào cũng dựa trên một số nguyên tắc nhất định. Ví dụ:

-      Phương pháp so sánh: ứng dụng nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc cân bằng, nguyên tắc thay thế, nguyên tắc ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài ...

-      Phương pháp chi phí: ứng dụng các nguyên tắc sử dụng cao nhất & tốt nhất, nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc đóng góp, nguyên tắc ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài ...