Loading carousel items...

Sau khi tiến hành thẩm định tài sản Cán bộ ĐGTS sẽ lập Biểu mẫu kết quả thẩm định là mẫu do MBAMC Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận kết quả số…...../……./201.../KQ- TĐG

DOWNLOAD biểu mẫu

DOWNLOAD biểu mẫu