Loading carousel items...

Thành viên Hội đồng thành viên

Ông Trần Minh Đạt

Thành viên Hội đồng thành viên Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty MBAMC
Kiểm soát viên

Bà Nguyễn Thị Lan

Kiểm soát viên
Thành viên Hội đồng thành viên

Ông Phạm Văn Phòng

Thành viên Hội đồng thành viên Tổng giám đốc Công ty MBAMC
Thành viên Hội đồng thành viên

Ông Lê Quốc Ninh

Thành viên Hội đồng thành viên
Phó Tổng giám đốc Công ty MBAMC.

Ông Đặng Quốc Thế

Phó Tổng giám đốc Công ty MBAMC.

Ông Nguyễn Đức Hiến

Thành viên Ban điều hành
Thành viên Ban điều hành

Ông Vũ Thanh Hải

Thành viên Ban điều hành
sang-tao-chuyennghiep.jpg