Tư vấn cho chủ nợ/khách nợ/MB về phương án xử lý nợ ( xử lý TS, khởi kiện, cơ cấu khoản nợ