Hoạt động Xử lý nợ trực tiếp thông qua các biện pháp bao gồm: Đôn đốc thu hồi nợ; Thu giữ tài sản đảm bảo; Tố tụng