Mua bán nợ uỷ thác; Mua bán nợ tự doanh; Mua bán nợ bằng gói hỗ trợ tài chính; Mua bán nợ có kỳ hạn; Mua bán, sát nhập doanh nghiệp; Cơ cấu nợ