Giai đoạn này, mặc dù chịu ảnh hưởng của nền kinh tế hết sức khó khăn nhưng MBAMC vẫn phát triển ổn định

Chuẩn bị thành lập chi nhánh MBAMC Đông Nam Bộ