Vốn điều lệ tăng từ 547 tỷ đồng lên 582 tỷ đồng; Tổng tài sản Công ty giai đoạn này giảm từ 1.752 tỷ đồng xuống 1.695 tỷ đồng do MBAMC thực hiện tất toán gần hết một số dự án BĐS lớn ra khỏi danh mục tài sản nắm giữ; Tuy nhiên nhân sự vẫn tăng từ 122 người lên 141 người vào cuối năm 2012.

Giai đoạn này, mặc dù chịu ảnh hưởng của nền kinh tế hết sức khó khăn nhưng MBAMC vẫn phát triển ổn định. Vốn điều lệ tăng từ 547 tỷ đồng lên 582 tỷ đồng; Tổng tài sản Công ty giai đoạn này giảm từ 1.752 tỷ đồng xuống 1.695 tỷ đồng do MBAMC thực hiện tất toán gần hết một số dự án BĐS lớn ra khỏi danh mục tài sản nắm giữ; Tuy nhiên nhân sự vẫn tăng từ 122 người lên 141 người vào cuối năm 2012.

Lĩnh vực hoạt động của MBAMC giai đoạn này vẫn duy trì đa dạng bao gồm: Xử lý nợ; Định giá; Quản lý và khai thác tài sản (bao gồm quản lý và cho thuê tòa nhà; Khai thác cho thuê và bán đối với các tài sản hình thành từ thu nợ; Dịch vụ quản lý TSBĐ cho MB bắt đầu triển khai từ cuối năm 2011.). Giai đoạn này được đánh giá là giai đoạn MBAMC bắt đầu hướng đến sự tái thiết lập một mô hình tổ chức mới phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, đồng thời nhằm đáp ứng được nhu cầu của MB trong giai đoạn mới