Giai đoạn này được đánh giá là giai đoạn chuyển mình lớn nhất của MBAMC về mọi mặt. Công ty thành lập Chi nhánh AMC Hồ Chí Minh; mở Văn phòng đại diện tại Đà nẵng; mở Sàn giao dịch BĐS tại Hà nội. 

 

Công ty thực hiện hạch toán độc lập. Vốn điều lệ là tăng từ 70,9 tỷ đồng lên 514 tỷ đồng; Tổng tài sản Công ty giai đoạn này tăng từ 275 tỷ đồng lên 1.634 tỷ đồng; Nhân sự tăng từ 35 người lên 95 người vào cuối năm 2010. Lĩnh vực hoạt động của MBAMC giai đoạn này đã bắt đầu đa dạng bao gồm: Xử lý nợ; Định giá (2007 chính thức triển khai); Quản lý và khai thác tài sản bắt đầu triển khai với hoạt động quản lý và cho thuê tòa nhà (như tòa nhà số 3 Liễu Giai; tòa nhà 16 Liễu Giai; tòa nhà 195 Khâm Thiên.) và Khai thác cho thuê và bán đối với các tài sản hình thành từ thu nợ (như 43 Trần Não HCM; 63 Cao Thắng HCM; Các nhà máy lau bóng gạo số 2, số 3, số 6 Đồng Tháp ….). Giai đoạn này được đánh giá là giai đoạn chuyển mình lớn nhất của MBAMC về mọi mặt. Công ty thành lập Chi nhánh AMC Hồ Chí Minh; mở Văn phòng đại diện tại Đà nẵng; mở Sàn giao dịch BĐS tại Hà nội.