Thông báo kết quả phỏng vấn
Loading carousel items...

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
(Tháng 01/2020)
STT Họ và tên Năm sinh Ngày phỏng vấn Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Lưu Tiến Thành 14/09/1982 04/12/2019 Chuyên viên - Phòng QLTSBĐ Chuyên viên