Thông báo kết quả phỏng vấn
Loading carousel items...


THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
(Tháng 8/2019)
STT Họ và tên Năm sinh Ngày phỏng vấn Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Khiếu Ngọc Sáng 02/02/1993 06/08/2019 Tập nghề - Phòng Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Tập nghề  
2 Đặng Thị Hằng 28/06/1997 06/08/2019 Tập nghề - Phòng Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Tập nghề