Thông báo kết quả phỏng vấn
Loading carousel items...

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN

(Tháng 7/2019)


STT Họ và tên Năm sinh Ngày phỏng vấn Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Vũ Thanh Tuấn 25/12/1990 04/07/2019 Chuyên viên - Phòng XLN Khu vực - Trung tâm Xử lý nợ Chuyên viên ĐML Vĩnh Phúc
2 Lê Văn Sáu 18/05/1988 08/07/2019 Chuyên viên - Phòng Xử lý nợ - CN Đông Nam Bộ Chuyên viên  
3 Lỗ Chí Anh Đức 22/03/1998 10/07/2019 Tập nghề - Phòng Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Tập nghề  
4 Nguyễn Thế Tài 25/03/1995 10/07/2019 Tập nghề - Phòng Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Tập nghề