Thông báo kết quả phỏng vấn
Loading carousel items...

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
(Tháng 6/2019)
STT Họ và tên Năm sinh Ngày phỏng vấn Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Ngọ Văn Kiên 07/02/1991 22/05/2019 Phòng dịch vụ và quản lý khai thác tòa nhà, Trung tâm quản lý và Khai thác Tài sản Trưởng ban BQL Tòa nhà Bắc Ninh
2 Trương Thị Mỹ Nhi 16/12/1993 17/06/2019 Phòng kinh doanh và khai thác tài sản, Chi nhánh Hồ Chí Minh Nhân viên BQL Tòa nhà 259 Trần Hưng Đạo
3 Nguyễn Công Huế 08/06/1986 27/05/2019 Phòng kinh doanh và khai thác tài sản, CN Đà Nẵng Chuyên viên  BQL Tòa nhà MB Khánh Hòa
4 Vũ Duy Anh 01/01/1989 10/6/2019 Phòng Xử lý nợ - CN Hồ Chí Minh Chuyên viên BP. KHCN
5 Phùng Trọng Nghĩa 31/05/1991 10/6/2019 Phòng Xử lý nợ - CN Hồ Chí Minh Chuyên viên BP. Tố tụng
6 Phạm Ngọc Thúy 23/01/1989 19/6/2019 Phòng Nghiệp vụ Xử lý nợ - Trung tâm Xử lý nợ Chuyên viên BP. Quản lý thu hồi nợ
7 Đặng Hoàng Minh 15/09/1984 19/6/2019 Phòng Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Tập nghề BP. Tố tụng