Thông báo kết quả phỏng vấn
Loading carousel items...

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
(Tháng 4/2019)
STT Họ và tên Năm sinh Ngày phỏng vấn Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Phạm Sơn Hải 02/09/1990 01/04/2019 P. Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Chuyên viên

ĐML Hưng Yên

2 Phạm Đức Tôn 19/2/1997 08/04/2019 P. Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Tập nghề

BP. Tố tụng

3 Đỗ Thanh Tân 18/07/1990 01/04/2019 P. Xử lý nợ - CN Hồ Chí Minh Chuyên viên

BP. Thu giữ

4 Trần Huỳnh Hải 28/05/1987 02/04/2019 Nhân viên giám sát kho - CN Hồ Chí Minh Nhân viên

Nhân viên giám sát kho

5 Nguyễn Ngọc Luân 30/04/1994 20/03/2019 Nhân viên kỹ thuật tòa nhà - CN Hồ Chí Minh Nhân viên

Tòa nhà 259 THĐ

6 Phạm Phương Hồng 01/05/1996 05/04/2019 Trung tâm quản lý và Khai thác tài sản Chuyên viên

Chuyên viên hỗ trợ

7 Phạm Thị Vỹ Linh 01/01/1979 01/3/2019 P. Xử lý nợ - CN Tây Nam Bộ Chuyên viên  
8 Nguyễn Văn Xuân 10/4/1982 8/4/2019 P. Xử lý nợ - CN Đông Nam Bộ Chuyên viên

 

9 Trịnh Kiên Trung 29/05/1976 06/03/2019
Chuyên viên
Phòng Quản lý tài sản đảm bảo
Chuyên Viên

Trung tâm quản lý và Khai thác tài sản