Thông báo kết quả phỏng vấn
Loading carousel items...

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
(Tháng 6/2019)
STT Họ và tên Năm sinh Ngày phỏng vấn Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Ngọ Văn Kiên 07/02/1991 22/05/2019 Phòng dịch vụ và quản lý khai thác tòa nhà, Trung tâm quản lý và Khai thác Tài sản Trưởng ban BQL Tòa nhà Bắc Ninh
2 Trương Thị Mỹ Nhi 16/12/1993 17/06/2019 Phòng kinh doanh và khai thác tài sản, Chi nhánh Hồ Chí Minh Nhân viên BQL Tòa nhà 259 Trần Hưng Đạo
3 Nguyễn Công Huế 08/06/1986 27/05/2019 Phòng kinh doanh và khai thác tài sản, CN Đà Nẵng Chuyên viên  BQL Tòa nhà MB Khánh Hòa
4 Vũ Duy Anh 01/01/1989 10/6/2019 Phòng Xử lý nợ - CN Hồ Chí Minh Chuyên viên BP. KHCN
5 Phùng Trọng Nghĩa 31/05/1991 10/6/2019 Phòng Xử lý nợ - CN Hồ Chí Minh Chuyên viên BP. Tố tụng
6 Phạm Ngọc Thúy 23/01/1989 19/6/2019 Phòng Nghiệp vụ Xử lý nợ - Trung tâm Xử lý nợ Chuyên viên BP. Quản lý thu hồi nợ
7 Đặng Hoàng Minh 15/09/1984 19/6/2019 Phòng Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Tập nghề BP. Tố tụng

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
(Tháng 5/2019)
TT Họ và tên  Ngày sinh Ngày phỏng vấn  Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Thái Thị Ngoan 02/05/1986 23/04/2019 Phòng Quản lý nghiệp vụ Xử lý nợ -Trung tâm Xử lý nợ Phó phòng  
2 Nguyễn Văn Quân 13/09/1988 23/04/2019 P. Xử lý nợ khu vự - Trung tâm Xử lý nợ Chuyên viên  ĐML Nghệ An
3 Phùng Mạnh Hưng 18/07/1984 04/04/2019 Phòng QL&DVBĐS - Trung tâm quản lý và Khai thác Tài sản Chuyên viên  Kỹ sư cơ điện

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
(Tháng 4/2019)
STT Họ và tên Năm sinh Ngày phỏng vấn Đơn vị/Phòng nghiệp vụ Chức danh Ghi chú
1 Phạm Sơn Hải 02/09/1990 01/04/2019 P. Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Chuyên viên

ĐML Hưng Yên

2 Phạm Đức Tôn 19/2/1997 08/04/2019 P. Xử lý nợ khu vực - TT Xử lý nợ Tập nghề

BP. Tố tụng

3 Đỗ Thanh Tân 18/07/1990 01/04/2019 P. Xử lý nợ - CN Hồ Chí Minh Chuyên viên

BP. Thu giữ

4 Trần Huỳnh Hải 28/05/1987 02/04/2019 Nhân viên giám sát kho - CN Hồ Chí Minh Nhân viên

Nhân viên giám sát kho

5 Nguyễn Ngọc Luân 30/04/1994 20/03/2019 Nhân viên kỹ thuật tòa nhà - CN Hồ Chí Minh Nhân viên

Tòa nhà 259 THĐ

6 Phạm Phương Hồng 01/05/1996 05/04/2019 Trung tâm quản lý và Khai thác tài sản Chuyên viên

Chuyên viên hỗ trợ

7 Phạm Thị Vỹ Linh 01/01/1979 01/3/2019 P. Xử lý nợ - CN Tây Nam Bộ Chuyên viên  
8 Nguyễn Văn Xuân 10/4/1982 8/4/2019 P. Xử lý nợ - CN Đông Nam Bộ Chuyên viên

 

9 Trịnh Kiên Trung 29/05/1976 06/03/2019
Chuyên viên
Phòng Quản lý tài sản đảm bảo
Chuyên Viên

Trung tâm quản lý và Khai thác tài sản