Loading carousel items...

Các nguyên tắc thẩm định giá hầu hết đều xuất phát từ các nguyên tắc kinh tế. Phương pháp thẩm định giá nào cũng dựa trên một số nguyên tắc nhất định. Ví dụ:

-      Phương pháp so sánh: ứng dụng nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc cân bằng, nguyên tắc thay thế, nguyên tắc ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài ...

-      Phương pháp chi phí: ứng dụng các nguyên tắc sử dụng cao nhất & tốt nhất, nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc đóng góp, nguyên tắc ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài ...

 

-      Phương pháp vốn hoá thu nhập: ứng dụng các nguyên tắc dự đoán lợi ích tương lai, nguyên tắc hoà hợp, nguyên tắc thay đổi, nguyên tắc thay thế, nguyên tắc cân bằng ...

-      Phương pháp thặng dư: ứng dụng nguyên tắc sử dụng cao nhất - tốt nhất, nguyên tắc cân bằng và phát triển đất, nguyên tắc đóng góp ... 

 

 

Các nguyên tắc này được vận dụng trong từng trường hợp cụ thể khi áp dụng, không nhất thiết áp dụng toàn bộ các nguyên tắc.