Loading carousel items...

Ông Nguyễn Quang Tùng

Ông Nguyễn Quang Tùng - Giám đốc trung tâm DGTS

Nguyễn Mạnh Cường

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Phó giám đốc trung tâm XLN 

Bà Lương Thị Xuân

Bà Lương Thị Xuân - Giám đốc trung tâm Quản lý và Khai thác tài sản

sang-tao-hieu-qua.jpg